മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയില്‍ പരിശീലനം

മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയില്‍ സംരഭകര്‍ക്ക് പരിശീലനം നല്‍കുന്നതിനായി സംസ്ഥാന മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്‍റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ജില്ലയില്‍ വിവിധ പരിശീലന പരിപാടികള്‍ നടത്തുന്നു.   വാണിജ്യ കന്നുകാലി പരിപാലനം, പാല്‍ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍, ഇറച്ചിക്കോഴി ഡ്രസ്സിങ്, മൂല്യ വര്‍ധിത കോഴി ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ വിഷയങ്ങളിലാണ് പരിശീലനം.  താല്‍പര്യമുള്ളവര്‍ തൊട്ടടുത്ത മൃഗാശുപത്രികളില്‍ അപേക്ഷ നല്‍കണം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook