‘അടിയന്തരാവസ്ഥ’ പുസ്തകം വില്പനയില്‍

വര പബ്ലിക്കേഷന്‍സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റസാഖ് പയമ്പ്രോട്ട് എഴുതിയ ‘അടിയന്തരാവസ്ഥ’ എന്ന പുസ്തകം വി പി പിയായി ആവശ്യപ്പെടാം. തപാല്‍ വിലാസം 9847173451 നമ്പറിലേക്ക് എസ് എം എസ് അയക്കുക.  പുസ്തകം തപാലില്‍ കൈപ്പറ്റുമ്പോള്‍ 50 രൂപ നല്‍കിയാല്‍ മതി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook