‘അടിയന്തരാവസ്ഥ’ പുസ്തകം വില്പനയില്‍

വര പബ്ലിക്കേഷന്‍സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റസാഖ് പയമ്പ്രോട്ട് എഴുതിയ ‘അടിയന്തരാവസ്ഥ’ എന്ന പുസ്തകം വി പി പിയായി ആവശ്യപ്പെടാം. തപാല്‍ വിലാസം 9847173451 നമ്പറിലേക്ക് എസ് എം എസ് അയക്കുക.  പുസ്തകം തപാലില്‍ കൈപ്പറ്റുമ്പോള്‍

Read more
Facebook