ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷൂറന്‍സ് ഫോട്ടോയെടുക്കല്‍

സമഗ്ര ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷൂറന്‍സ് പദ്ധതി 2016-17 ലേക്കുള്ള ഫോട്ടോയെടുക്കലും സ്മാര്‍ട്ട് കാര്‍ഡ് വിതരണവും വിവിധ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളില്‍ താഴെ പറയുന്ന തീയതികളില്‍ നടക്കും.  നിലവില്‍ സ്മാര്‍ട്ട് കാര്‍ഡുള്ള കുടുംബങ്ങള്‍ റേഷന്‍ കാര്‍ഡും നിലവിലുള്ള

Read more

ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷൂറന്‍സ് ഫോട്ടോയെടുക്കല്‍

സമഗ്ര ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷൂറന്‍സ് പദ്ധതി 2016-17 ലേക്കുള്ള ഫോട്ടോയെടുക്കലും സ്മാര്‍ട്ട് കാര്‍ഡ് വിതരണവും     കോട്ടക്കല്‍ നഗരസഭയിലും വിവിധ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിലും താഴെ പറയുന്ന തീയതികളില്‍ നടക്കും.  നിലവില്‍ സ്മാര്‍ട്ട് കാര്‍ഡുള്ള കുടുംബങ്ങള്‍

Read more

ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷൂറന്‍സ് ഫോട്ടോയെടുക്കല്‍

സമഗ്ര ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷൂറന്‍സ് പദ്ധതി 2016-17 ലേക്കുള്ള ഫോട്ടോയെടുക്കലും സ്മാര്‍ട്ട് കാര്‍ഡ് വിതരണവും വിവിധ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ താഴെ പറയുന്ന തീയതികളില്‍ നടക്കും.  നിലവില്‍ സ്മാര്‍ട്ട് കാര്‍ഡുള്ള കുടുംബങ്ങള്‍ റേഷന്‍ കാര്‍ഡും നിലവിലുള്ള സ്മാര്‍ട്ട്

Read more

ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷൂറന്‍സ് ഫോട്ടോയെടുക്കല്‍

സമഗ്ര ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷൂറന്‍സ് പദ്ധതി 2016-17 ലേയ്ക്കുള്ള ഫോട്ടോയെടുക്കലും സ്മാര്‍ട്ട് കാര്‍ഡ് വിതരണവും വിവിധ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ താഴെ പറയുന്ന തീയതികളില്‍ നടക്കും.  നിലവില്‍ സ്മാര്‍ട്ട് കാര്‍ഡുള്ള കുടുംബങ്ങള്‍ റേഷന്‍ കാര്‍ഡും നിലവിലുള്ള സ്മാര്‍ട്ട്

Read more

ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷൂറന്‍സ് ഫോട്ടോയെടുക്കല്‍

സമഗ്ര ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷൂറന്‍സ് പദ്ധതി 2016-17 ലേക്കുള്ള ഫോട്ടോയെടുക്കലും സ്മാര്‍ട്ട് കാര്‍ഡ് വിതരണവും കൊണ്ടോട്ടി നഗരസഭയിലും വിവിധ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിലും താഴെ പറയുന്ന തീയതികളില്‍ നടക്കും.  നിലവില്‍ സ്മാര്‍ട്ട് കാര്‍ഡുള്ള കുടുംബങ്ങള്‍ റേഷന്‍

Read more

ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷൂറന്‍സ് ഫോട്ടോയെടുക്കല്‍

സമഗ്ര ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷൂറന്‍സ് പദ്ധതി 2016-17 ലേക്കുള്ള ഫോട്ടോയെടുക്കലും സ്മാര്‍ട്ട് കാര്‍ഡ് വിതരണവും കൊണ്ടോട്ടി നഗരസഭയിലും വിവിധ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിലും താഴെ പറയുന്ന തീയതികളില്‍ നടക്കും.  നിലവില്‍ സ്മാര്‍ട്ട് കാര്‍ഡുള്ള കുടുംബങ്ങള്‍ റേഷന്‍

Read more

ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷൂറന്‍സ് ഫോട്ടോയെടുക്കല്‍

സമഗ്ര ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷൂറന്‍സ് പദ്ധതി 2016-17 ലേയ്ക്കുള്ള ഫോട്ടോയെടുക്കലും സ്മാര്‍ട്ട് കാര്‍ഡ് വിതരണവും വിവിധ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളില്‍ താഴെ പറയുന്ന തീയതികളില്‍ നടക്കും.  നിലവില്‍ സ്മാര്‍ട്ട് കാര്‍ഡുള്ള കുടുംബങ്ങള്‍ റേഷന്‍ കാര്‍ഡും നിലവിലുള്ള

Read more

ആരോഗ്യ സ്മാര്‍ട്ട് കാര്‍ഡ് അക്ഷയയെ ഒഴിവാക്കിയതില്‍ പ്രതിഷേധം

സംസ്ഥാനത്ത് സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷൂറന്‍സ് പദ്ധതിക്കായി സ്മാര്‍ട്ട് കാര്‍ഡ് ഫോട്ടോ എടുക്കലില്‍ നിന്നും അക്ഷയയെ ഒഴിവാക്കിയതില്‍ പ്രതിഷേധം ഉയരുന്നു. ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷൂറന്‍സ്  ആരംഭിച്ചത് മുതല്‍ വിവിധ ഇന്‍ഷൂറന്‍സ് കമ്പനികള്‍ മുഖേനയാണ് പദ്ധതി നടപ്പലാക്കിയിരുന്നതെങ്കിലും

Read more
Facebook