കളിയോടൊപ്പം കാര്യവുമായി കോഡൂരിലെ ‘കുട്ടി’ച്ചന്തകള്‍ക്ക് തുടക്കം

സ്കൂള്‍ അവധികാലം വിനോദത്തിന് മാത്രമല്ല, വ്യാപാര-വാണിജ്യ രംഗത്തെ പ്രായോഗിക പരിശീലനത്തിന്‍റെ കാലം കൂടിയാണ് കോഡൂരിലെ കുടുംബശ്രീ ബാലസഭാംഗങ്ങള്‍ക്ക്. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വര്‍ഷമായി കോഡൂരിലെ കുടുംബശ്രീ ബാലസഭയിലെ കുട്ടികള്‍ അവധിക്കാലത്തെ ആഘോഷിക്കുന്നത് ‘കുട്ടി’ച്ചന്തയിലെ കച്ചവടങ്ങളിലൂടെയാണ്.

Read more
Facebook