സ്വാശ്രയം: കോളേജുകള്‍ സര്‍ക്കാരുമായി കരാറായി

 സര്‍ക്കാര്‍ അലോട്ട് ചെയ്യുന്ന മുഴുവന്‍ സീറ്റുകളിലും കുറഞ്ഞവരുമാനക്കാര്‍ക്കുള്ള ഫീസില്‍ പ്രവേശനം നല്‍കാന്‍ 57 സ്വാശ്രയ എന്‍ജിനിയറിങ് കോളേജുകള്‍ സര്‍ക്കാരുമായി കരാറായി. ഈ കോളേജുകളിലെ 50 ശതമാനം മെറിറ്റ് സീറ്റുകളില്‍ പകുതി സീറ്റുകള്‍ക്ക് ഈടാക്കിയിരുന്ന

Read more
Facebook