റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് കാലാവധി നീട്ടാന്‍ ശുപാര്‍ശ

  നിലവിലുള്ള എല്ലാ പിഎസ്സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളുടെയും കാലാവധി ആറുമാസംകൂടി ദീര്‍ഘിപ്പിക്കാന്‍ മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചു. ഈ മാസം 30ന് കാലാവധി അവസാനിക്കുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളുടെ കാലാവധിയാണ് നീട്ടുന്നത്. ഈ കാലയളവില്‍ പുതിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകള്‍

Read more
Facebook