റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളുടെ കാലാവധി നീട്ടി

 ഈ മാസം കാലാവധി അവസാനിക്കുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളുടെ കാലാവധി ആറുമാസത്തേക്ക് നീട്ടാന്‍ പിഎസ്സി യോഗം തീരുമാനിച്ചു. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ ശുപാര്‍ശ പരിഗണിച്ചാണ് തീരുമാനം. 29ന് കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതും നാലരവര്‍ഷം പൂര്‍ത്തിയാകാത്തതുമായ റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളുടെ

Read more
Facebook