എല്‍ഡി ക്ളര്‍ക്ക് അപേക്ഷ ഡിസംബർ 28വരെ

സംസ്ഥാന സര്‍വീസില്‍ എല്‍ഡി ക്ളര്‍ക്ക് തസ്തികയിലേക്ക് പിഎസ്‌സി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കാറ്റഗറി നമ്പര്‍ 414/2016.  വിവിധ വകുപ്പുകളില്‍ എല്‍ഡി ക്ളര്‍ക്ക് തസ്തികയിലേക്കുള്ള നേരിട്ടുള്ള നിയമനം.റവന്യൂവകുപ്പിലെ സംയോജിത തസ്തികയായ ലോവര്‍ ഡിവിഷന്‍ ക്ളര്‍ക്ക്/വില്ലേജ് അസിസ്റ്റന്റ്

Read more
Facebook